แอล อากีนีน ( L-Arginine )

บทบาทของ แอล อากีนีน ( L-Arginine ) ในการชะลอความเสื่อมของไต

 

-  มีการศึกษาที่แสดงว่าปริมาณไนตริกออกไซด์ที่ลดลงมีผลทำให้เนื้อเยื่อไตถูกทำลายมากขึ้น เนื่องจากไนตริก ออกไซด์

ช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัว เลือดไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้น ถ้าปริมาณไนตริก ออกไซด์ลดลง ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงไตได้ลดลงส่งผลให้ไตเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง

-   L-Arginine เป็น substrate ในการสร้างไนตริกออกไซด์(NO)  ดังนั้นการให้  L-Arginine   จึงเพิ่มการสร้างไนตริก ออกไซด์ ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไต

 

Back

Visitors: 16,136